Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Esbo stads tillståndstjänst. Esbo stad strävar efter att säkerställa tillståndstjänstens tillgänglighet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 och den nationella lagstiftning som antagits för att genomföra det.

Denna tillståndstjänsten tillgänglighet har utvärderats av Trimble Solutions Ab.

Tillgänglighetsstatus för den tillståndstjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav. Följande delar kommer att utvecklas för tillgängligheten. Hänvisning till tillgänglighetskraven ges i parentes (WCAG). Det finns brister i hur visuella element skalas då enbart text förstoras upp till 200 procent (1.4.4), det är svårt att visa tilläggsanvisningar med tangenttryckning (2.1.1), fokusordning motsvarar inte alltid den visuella läsningsordningen (2.4.3), det är svårt att lägga till läget genom val av adress med skärmläsare (4.1.3), rubrikhierarkin är inte alltid klar (1.3.1).

Lagstiftning gäller inte:

Karta omfattas inte av lagstiftningens krav.

Om du märker en brist på tillgänglighet i vår tillståndstjänst, beskriv den för oss!

Ge respons på tillgängligheten på webblanketten, per e-post info@espoo.fi eller genom att ringa till enheten för e-tjänster, tfn 09 816 34300.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker problem i tillgängligheten på webbplatsen, ge först respons till Esbo stad. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats beskrivs det noggrant hur du kan överklaga och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer: växeln 0295 016 000
Öppet: mån–fre kl. 8.00–16.15

Esbo stad arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Det görs en tillgänglighetsgranskning av våra digitala tjänster och vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten i de digitala tjänsterna.

I utvecklingen av nya webbtjänster beaktas tillgängligheten redan från början. Vi utvecklar vår tillgänglighetskompetens och bedömer tillgängligheten i stadens nuvarande webbtjänster.

Esbo stads servicepunkter ger hjälp vid användningen av e-tjänster. Servicerådgivarna på servicepunkterna hjälper användare för vilka de digitala tjänsterna inte är tillgängliga.

Tillgänglighetsutlåtandet utarbetades 30.10.2020.